Main Page Sitemap

Sconto slownik wloski


sconto slownik wloski

zdolnoci ograniczenia konkurencji, tak e nie wymaga wykazania ani rzeczywistego wpywu na rynek ani zwizku przyczynowego (zob. 12 tiret pite, jeli jego wysoko nie jest rwna rabatowi przyznawanemu nadawcy, ktry nadaje rwnowan ilo przesyek, ale jest rwna wszystkim rabatom, ktre s przyznawane wszystkim nadawcom na podstawie liczby przesyek kadego z rockstar sconti novembre tych nadawcw, ktrych przesyki zebra? It Garantire che gruppi specifici di clienti bambini (quindi famiglie con bambini studenti e pensionati beneficino di sconti fissi sugli autobus in servizio su lunghe distanze grazie alla conclusione di convenzioni di servizio pubblico con i singoli operatori di servizi di trasporto mediante autobus. It Sconto la mia pena. OpenSubtitles2018.v3 pl A jeli uyjesz kuponu " bonbon dostaniesz 10 zniki. Rwnie jest mowa o cenie brutto i znice uzgodnionej dla W5 (motyw 104 zaskaronej decyzji). I nie zawieraj adnego wyjanienia, dlaczego akurat ten rok zosta wybrany przez strony dokonujce zgoszenia, podczas gdy decyzja odnosi si do cen i rabatw z lat 19982003. EurLex-2 pl 131 Zacznik.6 do odpowiedzi na skarg, w ktrym przytoczono materia dowodowy dostarczony przez uczestnikw koncentracji, obejmujcy okres piciu lat, wykazuje, w kadym z piciu duych pastw czonkowskich, istnienie rnic, mieszczcych si niekiedy w bardzo szerokich widekach, w rabatach fakturowych przyznawanych przez kadego. EurLex-2 pl W nowym systemie przedsibiorstwo DB Energie bdzie pobiera tak sam cen za energi elektryczn od wszystkich przedsibiorstw kolejowych i nie bdzie stosowa zniek uzalenionych od kupowanych iloci lub czasu trwania umowy.

Reklama: Reklama: - najwikszy portal sownikowy dla 30 jzykw we wszystkich kombinacjach - translator, kalkulator tumacze oraz lokalizacji - sprzeda produkcji jzykowej - elektronicznej i ksikowej. EurLex-2 pl Rabaty Nie, ale dodano w niej jednak od razu, e natomiast jeli na jaki album rabat jest przyznawany oglnie dla wszystkich detalistw, wwczas spadek redniej ceny sprzeday detalicznej, ktry z niego wynika, bdzie oczywisty dla caego rynku.

60 guldenw niderlandzkich (NGL) w 2002., 50 NGL w 1994. Na danie udzielenia informacji wystosowane przez Komisj wskazuje take, e spotkanie majce na celu dokonanie uzgodnie w dniu. It Peraltro, essa sostiene che il fatto che i grandi costruttori esigessero uno sconto elevato rientrava solo nella loro strategia di acquisto e non costituiva uno strumento per limitare la concorrenza. Bonifikata dyskonto rabat upust znika. EurLex-2 pl Ponadto skarca uwaa, i okoliczno, e due przedsibiorstwa budowlane domagay si duej zniki, stanowia jedynie element ich strategii zakupw i nie stanowia instrumentu ograniczenia konkurencji. EurLex-2 pl 455 Naley w pierwszej kolejnoci zaznaczy, e zestawienia przekazane sconto pizzeria gardaland przez Komisj w odpowiedzi na pytania Sdu dotycz jedynie 2002. It Detti importi non possono quindi essere equiparati a un normale sconto sul prezzo concesso da un venditore a un acquirente. Eurlex-diff-2017 pl 121 Komisja uwaa, e zarzut pierwszy podniesiony przez spk Intel opiera si na niczym niepopartym postulacie, zgodnie z ktrym rabaty za wyczno s zwyczajnym rodzajem praktyki cenowej. It Il computo comprende tutte le ammende e i punti versati o riscossi tra le parti contraenti, che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, cos come i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti. It 289 Ad eccezione di un solo caso, gli sconti non sarebbero stati collegati al fatto che lacquirente acquistasse il suo intero fabbisogno o una percentuale determinata dello stesso presso di essa. It In caso di risposta negativa alla prima questione, se lo sconto per quantitativi concesso allintermediario violi il principio di non discriminazione sancito allarticolo 12, quinto trattino, quando la sua portata non è pari a quella dello sconto accordato a un mittente che deposita.


Sitemap